Apa Itu Fonem

Maksud Fonem

Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang mempunyai makna atau yang dapat membezakan antara satu kata dengan kata lain. Dalam bahasa Melayu, contohnya adalah fonem /p/ dalam kata “paku” dan “baku”; perubahan fonem ini menghasilkan kata yang berbeza maknanya.

Ciri-ciri Fonem

  • Diskret: Fonem adalah unit bunyi yang diskret, yang bermaksud ia mempunyai identiti yang jelas dan berbeza dari fonem lain.
  • Mempengaruhi Makna: Perubahan fonem dalam kata boleh mengubah makna kata tersebut. Contohnya, perubahan dari /p/ ke /b/ dalam kata “paku” menjadikannya “baku”.
  • Tidak Berdiri Sendiri: Fonem tidak mempunyai makna apabila berdiri sendiri tetapi mempengaruhi makna kata apabila digabungkan dengan fonem lain.

Kegunaan Fonem

  • Pembentukan Kata: Fonem digunakan untuk membentuk kata dalam bahasa. Setiap bahasa mempunyai set fonem yang berbeza.
  • Analisis Linguistik: Fonem adalah konsep penting dalam linguistik, terutama dalam fonologi, yang mempelajari bagaimana bunyi berinteraksi dalam bahasa tertentu.

Kesimpulan

Fonem adalah unit bunyi terkecil yang mempengaruhi makna dalam bahasa. Ia adalah asas dalam pembentukan kata dan analisis linguistik. Memahami fonem adalah langkah penting dalam memahami struktur dan fungsi bahasa.

See also  Maksud Madani yang Sebenar!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top