Perbezaan di Antara Paten, Cap Dagangan, Hak Cipta & Rekabentuk Industri

Dalam bidang undang-undang harta intelek, pemilik harta intelek memperoleh hak-hak eksklusif ke atas pelbagai jenis harta tidak ketara seperti muzik, penulisan, lukisan, penemuan dan penciptaan, perkataan, simbol, dan reka bentuk. Antara jenis harta intelek yang umum adalah paten, cap dagangan, rekabentuk perindustrian, dan hak cipta. Meskipun banyak yang mengenal istilah seperti paten, cap dagangan, dan hak cipta, sedikit yang memahami makna sebenar istilah-istilah ini dan perbezaannya.

Paten

Secara umumnya, paten merujuk kepada penciptaan baru atau inovasi terhadap produk yang sedia ada. Jika seseorang mencipta sesuatu yang baru atau teknologi yang belum ada sebelumnya, ciptaan ini boleh dilindungi di bawah paten dan mendapat perlindungan selama 20 tahun. Perlindungan paten membolehkan pemilik paten mengambil tindakan undang-undang jika patennya ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Cap Dagangan

Cap dagangan atau ‘trade mark‘ merujuk kepada tanda yang membezakan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pemiliknya dengan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh orang lain.

See also  Naratif Politik. Apa Maksudnya?

Cap dagangan boleh merangkumi perkataan, huruf, nombor, nama, tandatangan, logo, dan gabungan di antaranya. Contoh cap dagangan yang terkenal termasuk McDonald, Coca Cola, Proton, dan sebagainya. Pendaftaran cap dagangan memberi perlindungan selama 10 tahun dan boleh diperbaharui setiap 10 tahun.

Rekabentuk Perindustrian

Rekabentuk perindustrian (industrial design) merujuk kepada penampilan bentuk, corak, atau ukiran suatu produk. Ia boleh mencakupi bentuk tiga dimensi atau bentuk dua dimensi seperti corak dan garisan.

Contoh rekabentuk perindustrian termasuk bentuk kereta, corak pada permaidani, dan ukiran pada produk berasaskan kayu. Pendaftaran rekabentuk perindustrian memberi perlindungan selama 25 tahun.

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Di Malaysia, pendaftaran tidak diperlukan kerana perlindungan diberikan secara automatik apabila sesuatu karya diterbitkan dalam apa-apa bentuk.

Contoh karya yang dilindungi oleh hak cipta termasuk karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman bunyi, siaran, dan karya terbitan. Tempoh perlindungan bervariasi bergantung pada jenis karya, seperti karya sastera, seni, dan muzik yang dilindungi selama hayat pencipta dan 50 tahun selepas kematiannya.

See also  Perbezaan Antara DUN dan Parlimen

Pendaftaran dan Pentadbiran Harta Intelek

Pendaftaran dan pentadbiran harta intelek di Malaysia diuruskan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN).

Untuk pendaftaran paten, cap dagangan, dan rekabentuk perindustrian, MyIPO telah melantik ejen-ejen bertauliah untuk membantu pemilik harta intelek dalam proses pendaftaran dan perlindungan. Ejennya memberikan khidmat nasihat teknikal dan prosedur perundangan terkait dengan pendaftaran dan perlindungan harta intelek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top