Definisi Wakaf

Wakaf: Pengertian, Fungsi, Prosedur, Jenis, Rukun dan Syarat

Pengertian Wakaf

Wakaf bermaksud menahan, menghalang, atau berhenti dalam bahasa Arab. Dalam istilah syariah, ia merujuk kepada harta yang ditahan hak pewakaf daripada urusan jual beli, pewarisan, hibah, dan wasiat, sambil mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.

Wakaf Menurut Akta

Seksyen 61, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505] menjelaskan bahawa Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas, semua nazr ‘am, dan semua amanah daripada segala perihal yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut Hukum Syarak.

Fungsi Majlis Agama Islam / MAIWP sebagai Pemegang Amanah Tunggal Wakaf

 • Menguruskan penerimaan wakaf daripada orang ramai.
 • Mentadbir dan menjaga harta-harta wakaf.
 • Memberi kefahaman tentang konsep dan amalan wakaf.
 • Meningkatkan penghayatan amalan wakaf dalam masyarakat.
 • Memberi pendedahan tentang kepentingan pembangunan hartanah wakaf.
See also  Maksud Hari Asyura

Prosedur Mewakafkan Harta

 • Mengemukakan surat permohonan kepada Baitulmal MAIWP.
 • Melampirkan salinan hakmilik atau bukti pengesahan pemilikan harta.
 • Bagi kes tanpa dokumen hakmilik, perlu membuat surat akuan sumpah.
 • Baitulmal akan membuat lawatan dan siasatan terperinci.
 • Menyempurnakan surat cara wakaf yang disediakan oleh Baitulmal MAIWP.
 • Baitulmal akan membuat pindahmilik tanah dan menyelesaikan urusan proses pewakafan.

Jenis-Jenis Wakaf

 • Wakaf Khas: Untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama.
 • Wakaf Am: Untuk tujuan kebajikan Islam tanpa tujuan khusus.

Rukun Wakaf

 • Pewakaf (Wakif)
 • Harta yang diwakafkan (Mauquf)
 • Penerima wakaf (Mauquf Alaih)
 • Lafaz Wakaf (Sighah)

Syarat Harta yang Diwakafkan (Mauquf)

 • Harta berbentuk kekal dengan nilai mengikut hukum syarak.
 • Harta milik sempurna pewakaf.
 • Harta yang dapat diserahkan dan bukan ditahan.

Syarat-Syarat Sah Wakaf

 • Wakaf tidak dihadkan tempoh tertentu.
 • Tujuan dan maksud wakaf harus jelas.
 • Wakaf dilaksanakan secara tunai tanpa syarat.

Sumber: MAIWP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top