Maksud, Pengertian dan Contoh Syumul Dalam Islam

Pengertian dan Maksud Syumul

Dalam konteks Islam, istilah “syumul” merujuk kepada sifat atau ciri yang menyeluruh dan komprehensif. Ia biasanya digunakan untuk menggambarkan ajaran atau prinsip-prinsip Islam yang merangkumi semua aspek kehidupan, dari ibadah dan akhlak hingga undang-undang dan tatakelola masyarakat.

Ciri-Ciri Syumul dalam Islam

  1. Merangkumi Semua Aspek Kehidupan: Syumul dalam Islam bermaksud ajaran-ajaran Islam tidak terhad kepada satu aspek kehidupan sahaja tetapi merangkumi semua, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
  2. Keseimbangan: Konsep syumul juga menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmani dan rohani.
  3. Keuniversalan: Syumul dalam Islam juga merujuk kepada keuniversalan ajaran Islam, yang relevan untuk semua zaman, tempat, dan komuniti.

Contoh Penerapan Syumul dalam Islam

  1. Syariat: Hukum-hukum Islam merangkumi berbagai aspek kehidupan, dari ibadah hingga transaksi komersial, menunjukkan sifat syumulnya.
  2. Akhlak dan Moral: Ajaran moral dan etika dalam Islam juga menunjukkan sifat syumul, merangkumi hubungan antara manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Tuhan.
  3. Kesejahteraan Sosial: Islam juga menekankan pentingnya zakat, sedekah, dan keadilan sosial, yang semua ini menunjukkan sifat syumul dalam memperhatikan keperluan masyarakat.
See also  Definisi Wakaf

Kesimpulan

Konsep syumul dalam Islam adalah salah satu ciri utama yang membuat ajaran Islam menjadi relevan dan komprehensif, merangkumi semua aspek kehidupan dan keperluan manusia. Ia menunjukkan kebijaksanaan dan keluasan ajaran Islam dalam membimbing umatnya menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top